I am raw html block.
Click edit button to change this html

Forhandlervilkår

Gjeldende fra 18. januar 2019
Last ned Forhandlervilkårene

Generelt

Bladcentralen representerer forlag som til sammen tilbyr et bredt sortiment av blader og bøker. Hver enkelt butikk mottar et individuelt sortiment ut fra sin lokale etterspørsel.

Kommisjonsloven

Forholdet mellom Bladcentralen og forhandler er et kommisjonsforhold som er regulert av kommisjonsloven og disse forhandlervilkår.

Hvem kan være forhandler

Alle kan være forhandler såfremt virksomheten er registrert i Brønnøysundregistrene, har fast utsalgssted og den gjennomsnittlige ukeomsetningen er på minimum kr. 500,-.

Unntak fra dette vilkåret er butikker som kan defineres som sistebutikk. Med sistebutikk menes forhandlere som er lokalisert minst 10 km fra en annen av Bladcentralens forhandlere.

Ved brudd på forhandlervilkårene kan leveransene til forhandler bli stoppet.

Videresalg

Videresalg til andre forhandlere er ikke tillatt.

Sortiment

Leveranseberegning av publikasjoner til den enkelte forhandler skjer på grunnlag av historiske salgstall, sesongvariasjoner og markedskunnskap.

Forhandler er forpliktet til å salgsprøve et sortiment som er i samsvar med salgsmulighetene. Salgsmulighetene kan vurderes i samarbeid mellom forhandler og Bladcentralen. For at leveransene til hver enkelt forhandler skal bli så riktige som mulig og salget maksimalt, er det viktig at alle mottatte publikasjoner salgsprøves.

Faste priser

Bladcentralens publikasjoner skal selges til påtrykket pris, dersom ikke annet er avtalt.

Salgsdager

Mandag er salgsdag for de fleste publikasjonene. Ved for tidlig salg kan forhandler miste retten til å selge Bladcentralens publikasjoner.

Ekspressdistribuerte publikasjoner (blant annet Se og Hør og Her og Nå) skal selges umiddelbart etter levering.

Weekend publikasjonene leveres i egne pakker og skal være i salg fra fredag, slik som Se og Hør Extra.

Provisjon

Leveransene fra Bladcentralen skjer i kommisjon, og faktureres med en provisjon som varierer i forhold til salgsperiodens lengde for den enkelte publikasjon:

-1 uke                18 %
2 uker                19 %
3-4 uker             20 %
5-6 uker             23 %
Over 6 uker       27 %

Provisjonen beregnes av utsalgspris eksklusive merverdiavgift. Når en ukentlig publikasjon har forlenget salgsperiode, gjelder opprinnelig provisjonssats.

Returvilkår

Forhandler som har en gjennomsnittlig ukeomsetning på minst kr 1.000,-, gis full returrett. Forhandler med gjennomsnittlig ukeomsetning mellom kr. 500,- og kr. 1.000,- belastes med transportgebyr på kr 30,- per uke eller kan kjøpe publikasjoner i fast regning, uten returrett.

Forhandler belastes en returtellesats på kr 14,- per uke*.
*Indeksjustering etter prisutvikling.

For å bli kreditert usolgte publikasjoner gjelder:

  • Publikasjoner returneres til Bladcentralen i returinnkallingsuken
  • Publikasjoner merket ”FRU” (Fri Retur Uke) kan returneres senere enn returinnkallingsuken, men senest innen ett år etter salgsdag.
  • Forhandler mister sin rett til kreditering for usolgte publikasjoner/varer om man ikke innen tre (3) uker fra den gitte returinnkallingsuken, sender publikasjoner/varer tilbake med Bladcentralen sin transportør
  • Returpublikasjoner pakkes i esker og merkes med Bladcentralens returmerkelapp. Eskene må forsegles med teip.

For forhandler som er definert som sistebutikk gjelder:

  • Forhandler kan kjøpe i fast regning selv om den gjennomsnittlige ukeomsetningen er under kr 500,- Forhandler har da ikke returrett.
  • Forhandler kan betale et gebyr på kr 30,- pr uke for å ha returrett, selv om den gjennomsnittlige ukeomsetningen er under kr 1.000,-.

Fakturering og betalingsbetingelser

Bladcentralen har som mål å oppnå effektivitet i informasjonsstrøm, betalingsformidling og fakturakontroll sammen med sine forhandlere. Dette mener Bladcentralen oppnås best ved å benytte e-faktura.

Følgende alternativer kan velges:

  1. E-faktura via egen kjede der det er inngått avtale med Bladcentralen om oversendelse av fakturadata. Ingen faktureringsgebyr.
  2. Faktura i PDF-format sendes til oppgitt e-postadresse. Ingen faktureringsgebyr. Forhandler er selv ansvarlig for at korrekt e-postadresse er formidlet til Bladcentralen.
  3. E-faktura via nettbank. Forhandler mottar fakturadata via sin nettbankforbindelse. Faktureringsgebyr er kr. 3,30. I tillegg tilkommer transaksjonskostnader i egen bank. Forhandler er selv ansvarlig for å skaffe e-faktura ID fra sin bank og formidle denne til Bladcentralen.

Bladcentralen fakturer ukentlig. Faktura inneholder leveranse, retur, suppleringer, korrigeringer og gebyrer.

Faktura forfaller til betaling 14 dager etter fakturadato. Ved for sen betaling belastes forhandler med forsinkelsesrente på 10 % p.a. Dersom forhandler ikke overholder betalingsbetingelsene, eller det er tvil om betalingsevnen, kan Bladcentralen kreve depositum tilsvarende 2 ukers leveranse.

Er forhandler stoppet grunnet manglende eller gjentatt for sen betaling, belastes forhandler med et administrasjonsgebyr på kr 250,- per stopp. Gebyret skal dekke kostnader forbundet med gjenåpning av forhandler og leveranse. Dette vil ta fra 1-2 uker etter at betaling er mottatt av Bladcentralen.

Dersom det er behov for kopi av faktura, samt annen fakturahistorikk som kvitteringer for registrert retur og manko, hentes dette i forhandlerportalen.

Ved eierskifte skal Bladcentralen underrettes skriftlig tidligst mulig, og senest 2 uker før et eierskifte finner sted. Dersom Bladcentralen ikke har mottatt slik melding, vil forhandler holdes ansvarlig for leveranser til den nye eier.

Reklamasjonsfrister

Eventuelle reklamasjoner må skje innen 1 uke fra mottak av leveranse.